Activiteiten & Actueel

Agenda

 

Algemene Ledenvergadering 14 februari 2019 19.30 uur !!

 

 

 

Agenda

 

1. Opening

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 

3. Verslag vorige ledenvergadering (van 9 februari 2018)

 

4. Jaarverslag 2018

 

5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

 

6. Verslag kascommissie

 

7. Benoeming nieuwe leden kascommissie

 

8. Rondvraag

 

9. Sluiting

Verslag van de leden vergadering 2018

Verslag van de algemene leden jaarvergadering Groei&Bloei afd. Assen 9 februari 2018

Ongeveer 20  leden en bestuursleden namen deel aan de vergadering. Er was één afzegging.

Van het bestuur waren aanwezig Bert Broekman,Jan Boschloo, Arnold Ruiter, Hannie de Vink, Arend Smeenge en Netty Harmanni

Mededelingen:

Voorzitter Broekman meldt dat 4 families in het zonnetje zijn gezet met een bos bloemen voor het 50-jarig lidmaatschap van Groei&Bloei.

Ook is een bezoekje gebracht aan Mary Taris die zoveel werk heeft verzet voor de prairietuin bij het DCA en onlangsdaar een flinke val heeft gemaakt.

De prairietuin is aangemeld als project bij het landelijk bestuur om mee te dingen naar de Blikvangersprijs.

Afd. Assen doet niet mee aan het open tuinen weekend in de Nationale Tuinweek. Wij hebben ons weer verbonden aan de Opentuinencarrousel Drenthe, waarbij afdelingen Assen en Beilen op 14 en 15 juli tuinen openstellen. Opgave voor het openstellen van je tuin kan nog.

De Nationale Tuinweek heeft als thema moestuinieren. Daarop inspelend zal Bert Broekman op 16 juni 2x per dag een rondleiding verzorgen op het tuinencomplex Baggelhuizen.

 

Het verslag van de vorige ledenvergadering (9.2.2017) werd goedgekeurd, evenals het jaarverslag.

 

Penningmeester Jan Boschloo gaf een toelichting op de jaarrekeningen de begroting.

Financieel gezien was het een erg slecht jaar. We zijn € 1300,- ingeteerd. Er waren slechts tegenvallers die aan drie zaken zijn toe te schrijven: de opstart van de Opentuinen Carrousel Drenthe heeft meer geld gekost dan begroot; de deelname aan de activiteiten in de Nationale Tuinweek, lezing en wandeling/rondleiding Asser bos/prairietuin, was zeer teleurstellend.

De belangstelling voor de bloemschikcursussen gaat steeds verder achteruit, dat heeft ook een aanzienlijk tekort opgeleverd.

Boschloo is in de financiële historie gedoken. Bij zijn aantreden in 2007 was het vermogen € 7300,-, nu € 6000,-. Daar staat tegenover dat het ledental toen 395 was tegenover nu 208. Dat in ogenschouw genomen is de teruggang nog enigszins redelijk.

 

De jaarrekening  2017 en de begroting  2018 werden met algemene instemming goedgekeurd. 

 

De kascommissie (Ineke Mols en Jaap de Jong) heeft de boeken van de penningmeester in orde bevonden en heeft de penningmeester decharge verleend. Beide kascommissieleden hebben te kennen gegeven in 2019 nogmaals de kas te willen controleren.Ineke en Jaap worden bedankt voor hun werk met een voorjaarsboeketje.

 

In mooie bewoordingen van de voorzitter is afscheid genomen van penningmeester Jan Boschloo, die op zeer consciëntieuze wijze zijn taak 11 jaar lang heeft uitgevoerd. Waardering werd uitgesproken en dank betuigd vergezeld van een bon en een bos bloemen voor echtgenote Toos.

Jan wordt opgevolgd door Harry Kijlstra, die helaas niet aanwezig kon zijn. Harry wordt van harte welkom geheten in het bestuur.

 

Ook werd dankuitgesproken aanArnold Ruiter, die al vele jaren belangeloos veel werk verricht voor G&B Assen. Niet alleen doet hij het websitebeheer, maakt nieuwsflitsen en zorgt hij voor de totstandkoming en verspreiding van de nieuwsbrieven, maar ook weet hij te boeien met lezingen over zijn reizen samen met partner Marja naar landen als Indonesië en Suriname, waar zij naast de cultuur van het land ook altijd geïnteresseerd zijn in de natuur en bijzondere planten. De lezing van afgelopen jaar over Suriname was de drukst bezochte van het jaar. Dat werd gewaardeerd met een kleine attentie.

 

Rondvraag

Opgemerkt werd dat in het radioprogramma Vroege Vogels melding werd gemaakt van de actie Steenbreek (“Tegel er uit- plant er in”)waaraan ook gemeente Assen zich verbonden heeftsamen met Intratuin . De vraag is heeft G&B Assen hier ook een rol in.

De voorzitter merkt op dat er geen afspraken zijn met de gemeente en Tuinland over deze landelijke actie (die het hoofdbestuur met Intratuin is aangegaan). Er is al vaker toenadering tot Tuinland gezocht voor samenwerking maar er werd keer op keer afwijzend of niet gereageerd.

 

Er wordt een tip geuit om meer geld te genereren. Niet alleen leden attent maken op de bloemschikcursussen, maar ook leden die opgezegd hebben.

Geantwoord wordt dat regelmatig in de nieuwsflitsen aandacht wordt besteed aan de activiteiten voor het bloemschikken. Leden die opgezegd hebben worden niet direct uit het nieuwflitsbestand geschrapt. Als ze er geen prijs meer op stellen kunnen ze zich afmelden. Het bestuur zal de tip meenemen en kijken hoe de informatie een groter bereik kan hebben.

 

N.H.

meer

 

 

 

23
Aug
De geur van succes - Blik op de Tuin no. 916
23
Aug
voor t eerst parkieten aan mn plant