Assen

verslag jaarvergadering AlV 2019

Samenvattend verslag van de algemene leden jaarvergadering Groei&Bloei afd. Assen 14 februari 2019

Ongeveer 25  leden en bestuursleden namen deel aan de vergadering.

Van het bestuur waren aanwezig Bert Broekman,Arnold Ruiter, Harry Kijlstra, Hannie de Vink, Arend Smeenge en Netty Harmanni

Voorzitter Bert Broekman opent de vergadering.

Hij staat stil bij het overlijden van Marten Klaver, die vijftien jaar lang voorzitter is geweest van onze afdeling en veel heeft betekend voor onze club en voor Groei & Bloei als geheel.

Verder stipt de voorzitter een paar activiteiten aan die in het verschiet liggen, twee lezingen in het voorjaar, Gardenista, de tuinenreis eind juni en de Open Tuinen Carrousel Drenthe, die voor onze afdeling in augustus valt.

Het verslag van de vorige ledenvergadering (13.2.2018) werd goedgekeurd, evenals het jaarverslag.

Penningmeester Harry Kijlstra gaf een toelichting op de jaarrekeningen de begroting.

Er is een tekort van € 148,-, maar dit bedrag ligt binnen het begrote tekort van € 325,-. Het dalen naar het ledental naar 199 heeft een negatief effect gehad op de inkomsten. Ook waren de bestuurskosten aanzienlijk door zaken als afscheid, ziekte, langdurig lidmaatschap. In de begroting voor het komend jaar is hier meer rekening mee gehouden. Volgens de penningmeester moeten wij ook voor 2019 rekening houden met een tekort. Ons vermogen kan dit nog opvangen. Verder korten op activiteiten  vindt het bestuur niet verantwoord.

De jaarrekening  2018 en de begroting  2019 werden met algemene instemming goedgekeurd. 

De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester in orde bevonden en heeft de penningmeester decharge verleend. Voor 2020 zijn als leden van de kascommissie benoemd  Jaap de Jong, (Homeruslaan 1, Assen) en Geertje Smeenge-Bork.

Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

N.H.

FINANCIEEL JAARVERSLAG over het jaar 2019 en BEGROTING 2020

FINANCIEEL  JAARVERSLAG  over  het  jaar  2019  en  BEGROTING  2020

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van  € 46,00. Er was een tekort van € 960,00 begroot.

Dit geringe positieve saldo wordt als volgt verantwoord.

Het afgelopen jaar waren er enkele (kleine) meevallers, met name de 2-daagse tuinenreis en enkele inkomsten die vallen onder de bestuurskosten (verkoop materiaal; vergoeding DCA ivm aanleg prairietuin (kosten al gemaakt in 2017 !) en de geringere uitgaven aan de bestuurskant.

Bij de 2-daagse tuinenreis moet echter vermeld worden dat in het Baten-bedrag reeds een bedrag van  € 400,00 is ontvangen voor de reis in 2020.

Inkomsten, die dit jaar wat negatiever uitvielen waren de geringere ontvangsten voor het aantal leden, dat gedaald is van 199 tot 195.

Dit jaar zijn de bestuurskosten (gelukkig) meegevallen. 

In de opgestelde begroting voor 2020 is deels met bovenstaande rekening gehouden.

Hierbij is ‘kostenneutraal’ rekening gehouden met een tweedaagse tuinenreis.

Een punt van aandacht zijn de stijgende kosten van de lezingen.

Het jaar 2020 zal een waarschijnlijk een tekort opleveren, maar ons vermogen kan dit opvangen.

Dit jaar hebben we het gelukkig, zonder de spaarrekening aan te spreken, kunnen klaarspelen.

De gehele jaarrekening over 2019, met de begroting voor 2020 zullen worden behandeld in onze Algemene Ledenvergadering op .. februari 2020.

Bent u geïnteresseerd, laat ons dat weten via de website, dan sturen wij u per mail de betreffende jaarstukken toe.

Assen, 4 januari 2020

Harry Kijlstra

 

harrykijl(at)hotmail.com

 

Jaarverslagen 2019

Jaarverslag 2019

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 5 keer. Vaste agendapunten als activiteiten, financiën, ledental, informatievoorziening, promotie kwamen aan de orde. We namen zo mogelijk in tweetallen deel aan regionale en landelijke vergaderingen.

Informatievoorziening

De digitale nieuwsflits werd bijna maandelijks naar de leden gestuurd. In voor- en najaar werd de nieuwsbrief uitgebracht. Ook via Facebook zijn we te volgen.

Op onze website www.assen.groei.nl kunt u alle informatie terugvinden.

Er is helaas nog niet voorzien in een nieuwe  redacteur voor onze nieuwsbrief, die belast is met de zorg voor de layout en de productie.

Promotie

Wij proberen onze activiteiten onder de aandacht te brengen van het grote publiek door contact te zoeken met lokale en regionale kranten en informatie te plaatsen op daarvoor geëigende websites. Lang niet altijd worden onze inspanningen gehonoreerd.

Ledental

Het ledental is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven (195 per 31 december 2019).

Onze activiteiten op rij:

Lezingen

Dit jaar waren er 3 lezingen in het voorjaar en 2 in het najaar. De belangstelling was wisselend maar trekt weer een beetje aan is onze indruk.

Bloemschikken

Er zijn 2 bloemschikgroepen die gedurende het winterseizoen in 7 lessen mooie creaties maken o.l.v. docent Anita Hollander.

Zoals ieder jaar is op zondag 15 december weer een middag kerststukjes maken georganiseerd in het DCA.

Nationale Tuinweek

Het thema van deze jaarlijks weerkerende Groei&Bloei week was “de levende tuin”. Het bevorderen van meer groen en biodiversiteit in de tuin ligt hieraan ten grondslag.

De belangstelling voor de twee rondleidingen op het volkstuinencomplex Baggelhuizen was teleurstellend.

Open-tuinen-Carrousel Drenthe

Ook dit jaar weer werd de Open-tuinen-Carrousel gehouden, georganiseerd door Rayon Drenthe. Afdelingen Assen en Beilen waren  op 10 en 11 augustus aan de beurt om hun tuinen open te stellen voor het publiek. Er namen 11 tuinen van onze afdeling deel. De belangstelling was wisselend, maar in het algemeen prima. Na afloop kwamen de deelnemers bijeen in de tuin aan het Kleuvenveld om ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en drankje.

Tuinenreis

Rondom het IJsselmeer was de titel van de tweedaagse tuinenreis op 28 en 29 juni. Een scala aan tuinen werd bezocht in Friesland, de kop van Noord-Holland en de laatste in St. Jansklooster aan de rand van de IJsselmeerpolders. Aanvankelijk liet de belangstelling voor de reis op zich wachten, maar we konden toch uiteindelijk vertrekken met 27 personen. Beide dagen verliepen in goede sfeer en met prachtig weer. De variatie aan tuinen maakte het interessant, voor ieder wat wils. Aan de reacties te oordelen mogen we van een geslaagde reis spreken.

Fotoclub

De fotoclub heeft weer mooie foto’s laten zien van alles wat groeit en bloeit.

Tuinclubs

De beide tuinclubs met ongeveer 20 leden hebben elk een mooi tuinprogramma afgewerkt.

Noord-Nederlands Bloemschikevenement

Voor het eerst werd dit jaar het Noord-Nederlands Bloemschikevenement georganiseerd door de 3 noordelijke rayons. Op 6 april deden 56 deelnemers mee in Ureterp. Het overtrof alle verwachtingen en zal een vervolg krijgen.

Gardenista

Het tuinevenement Gardenista werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door de landelijke vereniging. In Rayonverband werden 2 bussen ingezet voor belangstellenden uit Drenthe. Op 18 mei vertrok een bus vol tuinliefhebbers van  afdelingen Zuidlaren, Beilen en Assen naar landgoed Ophemert om dit evenement te beleven. Op de terugreis zag de bus er aanzienlijk fleuriger uit met de gescoorde tuinschatten.

Gardenista bleek een redelijk succes en voor herhaling vatbaar.