Assen

Verslag jaarvergadering 9-2-2023

Verslag jaarvergadering 9-2-2023

Aanwezig : Bert Broekman, Arnold Ruiter, Hannie de Vink, Arend Smeenge, Harry Kijlstra (bestuursleden)

Afwezig: Netty  Harmanni, m.k. (bestuurslid)

Opening: Bert opent de vergadering, waarbij totaal 18 leden aanwezig waren.

Bert meldt de kleine opkomst; het aantal leden is 280. De opkomst is dus minder dan 10 % van het aantal leden.

Vraag wordt gesteld of er kandidaten zijn uit Zuidlaren om de organisatie rondom lezingen op zich te nemen. Op dit moment geen reactie. Blijft in beraad.

Jaarverslag 2022; Lezingen op de middag of middag en avond; stemming blijft halfom. Bezwaar in het donker naar DCA blijft toch hangen. Bestuur zal nogmaals met DCA om tafel gaan. Ook zal het bestuur nadenken over mogelijk een andere locatie en de daarbij behorende kosten..

Zowel goed nieuws over de afgelopen activiteiten, als ook enige zorg omtrent de kosten van het bloemschikken. Dit wordt met de cursusleidsters overlegd. Ook hier moet gekeken worden naar een mogelijke andere locatie. Het DCA is geen prettige locatie om ’s-avonds te zijn.

Financieel verslag 2022: Financiële uitleg volgt: nieuwe opzet van de Resultaten moet een beter overzicht bieden van “winst of verlies”. Vraag over de bijdrage van Zuidlaren wordt uitgelegd. Bestuur heeft besloten de beide tuinclubs van een kleine financiële injectie te voorzien voor hun activiteiten. Dit gaat om een bijdrage van € 50,00 per tuinclub.

Kascommissie: De kascommisie heeft de boekhouding goedgekeurd en verleent de penningmeester decharge. Janke Bollen treedt af en Ria Oudendijk meldt dat Muriel Gras haar het komende jaar assisteert als kascommissie lid.

Bestuursverkiezing: Vwb de bestuurswisseling van 2 leden (Bert en Hannie) worden geen nieuwe leden bereid gevonden in het bestuur te komen; beide zullen alsnog aanblijven.  1 lid heeft aangegeven de eerstkomende bestuursvergadering te willen bijwonen om te kijken of het wat voor haar is. Nogmaals de vraag om een bestuurslid voor het verzorgen van de organisatie van de lezingen die in Zuidlaren worden gegeven.

Bert sluit de vergadering en de middag wordt vervolgd met een lezing door Arend Smeenge.